Madonas novada fondam ir piešķirts papildus finansējums iedzīvotāju aktivitāšu atbalstam vietējās attīstības stratēģijas teritorijā (Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados). Vēl viena LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2013. gada pavasarī.

Plānotā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārta tiks izsludināta atbilstoši Lauku attīstības programmas 413. pasākumam - "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Atbilstošā 6.1 aktivitāte - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Atbalsta pretendenti un atbalsta intensitāte:

 •   Biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai- 100 %, 
 • Biedrības un nodibinājumi - 90%
 •  Pašvaldības - 75%
 • Juridiskas un fiziskas personas (uzņēmēji, VID reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs) - 60% 

Atbilstošā 6.2.aktivitāte -iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Atbalsta pretendenti un atbalsta intensitāte:

 • Biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai - 100%
 • Biedrības un nodibinājumi - 90%
 • Pašvaldības - 75%
 • Juridiskas un fiziskas personas (uzņēmēji, VID reģ. saimnieciskā darbības veicējs) - 60% 

Attiecināmās izmaksas 6.1. un 6.2. aktivitātē:

 • jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija, renovācija, vienkāršota renovācija, teritorijas labiekārtošana
 • jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
 • vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, nomas līguma reģistrācija zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz 8% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

Plašāka informācija par 8.kārtu būs zināma martā:

 • 6.1. un 6.2. aktivitātēm atbilstošās rīcības un to mērķi,
 • projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem,
 • maksimālā atbalsta summa vienam projektam.

Projektu iesniedzēji var iepazīties ar projektu iesniegumu veidlapu (tikai 6.1. un 6.2. aktivitātei) –MK noteikumu Nr.764 3.pielikums un pavaddokumentiem (lasīt iesnieguma veidlapas D daļā)  vww.lad.gov.lv

Neiesniegti pavaddokumenti vai pavaddokuments var būt pamatojums projekta iesnieguma noraidīšanai.

Projekta īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Vairāk informācijas zvanot „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” administratīvajai vadītājai Jogita Baune, T.26647671, 64822317, Madonā, Saieta laukumā 1, otrajā stāvā (bijušā Madonas rajona informācijas centra telpās)

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}