Dzenīša skola

Ērgļu mūžizglītības biedrība
LEADER projekts „Dzenīša mobilā dabas skola”
Projekta finansējums kopā10785,31eiro , t.sk. ELFLA 9706,76 eiro, līdzfinansējumu 1079 eiro nodrošināja Ērgļu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.Iegādāta dzenīša maska, nojume, piekabe, portatīvais dators, projektors, skaņu aparatūra, ekrāns, arboristu aprīkojums, 3 galdi un 15 krēsli.
Biedrības sagatavotā 45-60 minūšu garā programmā „Dabas skola” tiek piedāvāts gatavot suvenīrus no dabas materiāliem, doties interaktīvās ekspedīcijās ar dabas klātbūtni, iepazīties ar Latvijas ekosistēmu un ar neformālās izglītības metodēm ,,mācīties darot". Dabas skolu vada meža sanitārs - Dzenis.

Izmantojot specifisku arboristu (kokkopju) aprīkojumu, dalībniekiem ir iespēja iemācīties kāpt kokos.

Dzenīša mobilā dabas skola piedalās pilsētu, novadu svētkos, sezonas pasākumos, to var izsaukt uz parastas dienas neparastām nodarbībām.

Adrese:Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads
T. 29219384