Ļaudonas skolas muzejs

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts '''Ļaudonas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana''
Projekta attiecināmās izmaksas 19336,26 eiro, t.sk. ELFLA 14502,19 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Projekta ietvaros veikts muzeja telpas remonts 190kv/m.
Iegādāts atbilstošs aprīkojums, kas ļaus atjaunot un mūsdienīgi noformēt gan skolā esošos muzeja materiālus, gan pašu muzeja telpu, tā nodrošinot nepieciešamos apstākļus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamībā plašākai sabiedrībai.
Muzejs apkopo materiālus par Ļaudonas pagasta un tā tuvējās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem, piemēram, dzejnieku Andreju Eglīti, rakstnieci Ernu Dzelmi- Ķikuri, zinātnieku Mārtiņu Beķeri u.c. Vēstures liecības aptver laika posmu, sākot no 20.gs.sākuma, īpaši bagāts materiālu klāsts ir par Ļaudonas pagastu Pasaules karu laikā.

Adrese: Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

T. 64860892, 64860895 Ilze Dreimane,

     64860906, Lilija Jakubjaņececa