Saikavas tautas nams

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekts „Saikavas tautas nama labiekārtošana- dzīves kvalitātes paaugstināšana vietējiem iedzīvotājiem”
Attiecināmās izmaksas18364,14 eiro , t.sk. ELFLA 13773,08 . PVN nav iekļaut attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums.Iegādātas mēbeles u aprīkojums tautas nama foajē, zālei, otrā stāv zālei un noliktavām.

Adrese: "Buzula", Praulienas pagasts, Madonas novads

Par Saikas tautas namu lasiet te.