Sporta laukums Murmastienē

Biedrība „Zemes bites”
LEADER projekts „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē”
Projekta finansējums 6357,39 eiro , t.sk. ELFLA 5721,66 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Atjaunots un labiekārtots sporta laukums pie Murmastienes pamatskolas.
Laukumu izmanto sporta sacensībām vasarā un ziemā. To sagatavošanā iesaistās vietējie iedzīvotāji. Vasaras periodā notiek -volejbola, futbola un strītbola mači, ik gadus gan ar pašvaldības atbalstu, gan ar pašu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu notiek draudzības Sporta svētki gan ar sava novada, gan kaimiņu novada iedzīvotāju piedalīšanos. Ziemā – hokejs.

Adrese: Jaunatnes iela 9-3, Murmastiene, Varakļānu novads