Atbalsts vietējiem ražotājiem Lubānā

Lubānas novada pašvaldība

LEADER projekts „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai”
Projekta attiecināmās izmaksas17836,75 eiro , t.sk. ELFLA 13377,56 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja uzņēmums. PVN nav iekļauts attiecināmajās izmaksās.

LEADER ieguldījums. Telpu vienkāršota renovācija 155 kv/m. Amatniekiem, mājražotājiem un zemniekiem iespēja piedāvāt savu produkciju tam atbilstošās telpās.

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads
T. 64894941, 26482016
www.lubana.lv

Lubānas amatnieki,
tālrunis 28395276, 26153249, 29404727
www.iebrauclubana.lv