ZS "Šķesteri" Nektāraugu sēšanas tehnoloģijas

Zemnieku saimniecība “Šķesteri”
LEADER projekts „Jaunas nektāraugu sēšanas tehnoloģijas ieviešana zemnieku saimniecībā "Šķesteri"”
Projekta attiecināmās izmaksas -6937,97eiro , t.sk. ELFLA 3122,09 eiro, līdzfinansējumu 60% apmērā nodrošināja projekta iesniedzējs. Attiecināmajās izmaksās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

LEADER ieguldījums. Iegādāti augsnes apstrādes diski aprīkoti ar zālāju piesējas sējmašīnu, kurus darbina no traktora elektrosistēmas.

Adrese: “Šķesteri”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
T. 29275738