Projekta iesnieguma veidlapā, B.4. daļā, ir jauna rinda - "Plānotais apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas", kura jāpilda, ja veido jaunu darba vietu. Lai arī kolonnas virsrakstā norādīts "Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas 3.gadā", te norāda C.2.daļā "Naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās" redzamo summu par pēdējo gadu.

"Projekta pašnovērtējumā" pretendents novērtē savu projekta iesniegumā sniegto informāciju.

8.kārtas LEADER projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzas 2018.gada 15.janvārī. Sīkāku informāciju par kārtu, skaidrojumus, kas palīdz projekta sagatavošanā, un pavaddokumentu veidlapas, t.sk. jaunumu- projekta iesniedzēja pašnovērtējumu,  skatieties "Pieteikšanās 8.kārtai".
Atgādinām, ka MNF teritorijā ietilpst Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novads.

2017. gada nogalē Lauku atbalsta dienestā apstiprināts MNF iesniegtais starpvalstu sadarbības projekts "Tradīciju un inovāciju mijiedarbība mūsdienu amatniecībā". Sadarbības partneri ir MNF, Anikšču rajona vietējā rīcības grupa Lietuvā un vietējā rīcības grupa Raplas partnerība Igaunijā. Kad būs zināms ar ELFLA finansējumu strādājošo aģentūru lēmums par atbalstu partneru iesniegtajiem projektiem, publicēsim plānotās aktivitātes, kas būs brīvi pieejamas vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Biedrība “Zivju gani” ir dibināta 2011. gadā, statūtos paredzot vairākus savas darbības mērķus: 1. Nodrošināt Ērgļu novada un apkārtnes ūdens resursu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 2. Sekmēt Ērgļu novada līdzsvarotu un augšupejošu attīstību, saglabājot unikālo kultūrvēsturisko vidi; 3. Sekmēt pilnvērtīgu un pašpietiekamu personības veidošanos mūža garumā, veicinot Ērgļu un to apkārtnes augšupejošu attīstību.

Lasīt tālāk ...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo