Ziemas mēneši ir īstais laiks, lai vērtu vaļā rokdarbu vācelīti un to pārcilātu. Aronas pagastā tas tiek veiksmīgi darīts LEADER projekta “Rokdarbu vācelīte” ietvaros, kura mērķis ir esošo zināšanu un aušanas prasmju nostiprināšana un pilnveidošana, jaunu teorētiski praktisko aušanas un balto, krāsaino izšūšanas prasmju apguve, pilnveidojot starppaaudžu sadarbību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projektu īsteno biedrība “ARONAS PĪLĀDZIS”. Biedrības vadītāja Iveta Kaparkalēja pastāstīja, ka, darbojoties līdzšinējā projektā “RAKSTU RAKSTIEM IZRAKSTĪJU” (Nr. 17-05-AL23-A019.2206-000005), projekta dalībnieces ir apguvušas dažādu veidu aušanas paņēmienus. Aronas pagastā publiski ir pieejamas nu jau 8 stelles: Zelgauskā 3, Lauterē 1 un Kusā 4, kurās var aust linu dvieļus, pirts dvieļus, sedziņas, šallītes, lupatu deķus, tautiskos brunčus. Ar Aronas pagasta pārvaldes finansiālu atbalstu ir iegādātas 2 stelles nelielu izstrādājumu aušanai (aproces, jostas, dvieļi, šalles). Projekta dalībnieces ir apguvušas netradicionālās aušanas metodes, izmēģinot svārku, somiņu, lupatiņu aušanu koka rāmī, kā arī aušanu un adīšanu ar pērlēm. Projekta ierosinātas, vairākas dalībnieces ir iegādājušās vai uzstādījušas stelles savās mājās. Laima Grāvīte tā aizrāvusies ar aušanu, ka mājās jau uzstādījusi trīs stelles. Daina Ārente auž Lauterē, bet viņa jau var pamācīt pārējās, jo aušanas pamatus apguvusi Sarkaņu amatu skolā. Ivetai pašai mājās uzstādītas stelles un noausti Kusas brunči, top audums divām vestēm. Jāatzīst, ka tās rokdarbnieces, kuras darbojās pirmā projekta ietvaros, turpina zināšanas apgūt arī šajā projektā.
Interese un atsaucība iepriekšējā projektā bija liela, un rokdarbnieces sapratušas, ka ļoti daudz ko vēl nezina un neprot, tāpēc  radās doma šīs prasmes vēl papildināt un apgūt kaut ko jaunu. Vietējais kokapstrādes uzņēmējs izgatavojis velku rāmi, līdz ar to audējas var uz vietas uzvilkt tā saucamo “bizi” (iepriekš to darīja Sarkaņu Amatu mājā). Tā kā vienās stellēs ir iespēja aust tautisko brunču audumus,  radusies vēlme apgūt tautastērpa izgatavošanu (krekla, cepures, aubes izšūšana, vestes un svārku šūšana), tāpēc projektā piekritušas darboties divas zinošas pasniedzējas – tautas daiļamata meistares. Inese Mailīte turpina sniegt jaunas teorētiski praktiskas zināšanas par aušanu, bet Vanda Podiņa vada nodarbības, kurās dalībnieces apgūst baltos un krāsainos izšūšanas darbus.
Projekta noslēgumā kā turpinājums pirmajam projektam tiks veidota izstāde “Rakstu rakstiem izrakstīju 2”.
Projekta aktivitātes notiek MC “1.stāvs”, bet nodarbības ir iespējams noorganizēt arī Zelgauskā un Lauterē. Katrai pasniedzējai ir paredzētas 2 nodarbības mēnesī, pavisam 15 nodarbības (katra ilgst 3 stundas), taču rokdarbnieces pie stellēm var tikt pēc iepriekšējas vienošanās jebkurā laikā.
Aušanas nodarbībās tiek nostiprinātas un apgūtas zināšanas un prasmes par aušanai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī papildu zināšanu iegūšana pamatnes iekārtošanai stellēs, diegu savilkšana un ievilkšana stellēs. Uzmanība vairāk pievērsta tam, lai pašas audējas var veidot rakstu, pareizu nīšu, paminu sējumu trizuļu un sviru stellēs. Projekta laikā dalībniecēm ir iespēja nostiprināt un apgūt dažādus audumu rakstus (vienkārtni, trīnīti, cūkrakstu, pubuļaino audumu rakstu, pusdrelli, pārstaipu drelli). Ilze Mailīte izveidojusi vairākus rakstus, ko Iveta pielikusi pie stellēm kā pamācību. Jau apgūto linu dvieļu, šallīšu, grīdas lupatu deķu aušanas prasmēm dalībnieces savā rokdarbu vācelītē varēs pievienot jaunus izstrādājumus – grīdas celiņus ar pastiprinātiem apakšaudiem un apakšsķēriem, lakatus, dažādus paklājus (gobelēns, ziemeļnieks, puspersietis), kā arī mežģīņauduma aušanu.
Izšūšanas nodarbībās dalībniecēm ir iespēja apgūt baltās, krāsainās izšūšanas darbu tehnikas, celaiņu aušanu. Nodarbībās tiek apgūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un prasmes (virsauduma sietie stabiņi, parastās caurās vīles, sieto krustiņu raksti, pinuma raksti, ielocītie raksti, svītru veidojošie raksti, krustdūrieni, ķēžu dūrieni, cilpu dūrieni), lai gala rezultātā dalībnieces varētu nokomplektēt savu tautastērpu – krekls, aube, veste, josta. Brunču auduma aušana apgūta pirmā projekta laikā.
Kad decembra beigās apciemojām projekta dalībnieces Zelgauskā, telpās blakus bibliotēkai rosījās sešas audējas, kopā ar pasniedzēju Inesi Mailīti veicot vissvarīgāko un grūtāko darbu – nītīšanu, veidojot audekla dvēselīti. Aiga Pūce, pārējām piepalīdzot, lēnām un rūpīgi sagatavoja audekla pamatu. Zaiga Gailīte pastāstīja, ka viņa iegādājusies zviedru ražojuma stelles un atvedusi te, lai ne tikai pati, bet arī citi var tās izmantot. Vēl vienas ir padomju laika ražojums, bet īpaša vērtība ir Ineses Vilcānes vecmammas stelles, kurām jau vairāk kā 100 gadu. Bibliotekāre Dace Cāzere kā labais gariņš rūpējas par rokdarbnieču sanākšanas telpām. Prieks, ka arī laukos jūtama rosība un cilvēki sanāk kopā, lai darbotos un kaut ko jaunu apgūtu. Skan smiekli un sarunas, rit darbi. Inese Mailīte sirsnīgi piemetina, ka ir ļoti svarīgi celt saulītē tieši tālākās lauku teritorijas, jo katra interese kādā no novada “stūrīšiem” vietējiem ļaudīm dod prieku un gandarījumu, jo par viņiem arī kāds rūpējas, viņus ievēro un novērtē aktivitātes.
10.janvārī Kusā, MC “1.stāvs”, rokdarbnieces mācījās aust celaines Vandas Podiņas vadībā.
Projekts “Rokdarbu vācelīte” Nr. 18-05-AL23-A019.2206-000005 tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”.
Projekta attiecināmās izmaksas 1800,00 EUR, publiskais finansējums 1620,00 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Projekta līdzfinansējums tiek segts no interesentu dalības maksas.

       Vissvarīgākais un grūtākais darbs – nītīšana.                                                       

Celaiņu aušana Vandas Podiņas vadībā.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo